بیمه های مسئولیت

 

جنانچه در فعالیت های روزمره خود اعم از اقتصادی یا اجتماعی نظیر فعالیت های تولیدی، خدماتی و ... به اشخاص دیگر صدمه ای بزنید به موجب قانون مسئول جبران این خسارت ها می شوید و این به این معنی بدهی نا خواسته ای است که به ناچار ملزم به ادای آن هستید و در بسیاری از این موارد، جبران خسارت خارج از توان مالی شما می باشد. بیمه های مسئولیت مدنی بیمه پاسارگاد، یاور شما در جبران چنین خسارت هایی خواهد بود.

آنواع بیمه نامه های مسئولیت شرکت بیمه پاسارگاد عبارتند از:

بیمه مسئولیت مدنی مدیران ساختمان های مسکونی

بیمه مسئولیت مدنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی

بیمه مسئولیت مدنی پزشکان، پیراپزشکان و داروسازان

بیمه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث

بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل بین المللی

بیمه مسئولیت مدنی آژانس های مسافرتی

بیمه مسئولیت مدنی دارندگان، نصابان و تعمیرکاران آسانسور

بیمه مسئولیت مدنی مدیران استخرها و اماکن ورزشی